Twój instalator na wyciągnięcie ręki - zadwoń: +48 883 368 280

Gruntowy pionowy wymiennik ciepła to zamknięty układ rur polietylenowych, w którym krąży roztwór glikolu monoetylenowego lub propylenowego. W układzie tym przenoszone jest ciepło z gruntu do parownika pompy ciepła. Ten rodzaj wymiennika ma postać pojedynczej lub podwójnej U-rury umieszczonej w odwiercie.

Temperatura gruntu do głębokości 15-25 metrów ma wartość zbliżoną do średniej rocznej temperatury powietrza. W tej strefie na temperaturę gruntu (podlegającą znacznym wahaniom) największy wpływ mają:

 • opady atmosferyczne
 • promieniowanie słoneczne
 • wypromieniowywanie ciepła z gruntu

Poniżej głębokości 25 metrów następuje wzrost temperatury gruntu ( od 1,5 do 3,0 st C na każde 100 metrów głębokości).

W chwili odbierania (przez wymiennik) ciepła z gruntu, w gruncie następuje zakłócenie naturalnego stanu równowagi cieplnej. Jego wyrównanie dokonuje się na drodze przewodzenia i konwekcji ciepła w gruncie.

Zdolność do przekazywania ciepła w gruncie zależy od:

 • współczynnika przewodzenia ciepła gruntu
 • współczynnika filtracji  gruntu czyli szybkości przepływu wody w gruncie

Wyrównanie deficytu ciepła w instalacjach z wymiennikami pionowymi odbywa się dzięki energii promieniowania słonecznego i wód opadowych (w warstwie do 25 metrów głębokości) oraz dzięki ciepłu geotermalnemu (poniżej 25 metrów głębokości) – jest to więc źródło bardziej efektywne od wymienników poziomych.

Jak wynika z danych pionowe wymienniki ciepła stanowią największy procent wszystkich zainstalowanych wymienników gruntowych.

W trakcie wykonywania pionowego wymiennika gruntowego należy zwrócić uwagę na:

- minimalne odległości od 

 • granicy sąsiedniej posesji > 3,0 m
 • fundamentów budynku  > 1,5 m
 • instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych > 1,5 m
 • koron drzew o głębokich korzeniach > 1,5 m


- minimalną głębokość posadowienia rur dobiegowych 

 •  od 20 do 40 cm poniżej strefy przemarzania czyli 1,0 – 1,8 m


- minimalną odległości pomiędzy poszczególnymi sondami

 • 6 m – dla sond o długości < 70 m
 • 8 m – dla sond o długości 70 m – 100 m


Przed wykonaniem pionowych wymienników gruntowych  niezbędne jest opracowanie projektu robót geologicznych lub planu ruchu zakładu górniczego (tabela poniżej) 

Głębokość otworu wiertniczego (m) Projekt robót geologicznych Plan ruchu zakładu górniczego
≤ 30  (poza obszarem górniczym) Tak Nie
≤ 30 (na obszarze górniczym) Tak Nie
≤ 100 (poza obszarem górniczym) Tak Nie
≤ 100 (na obszarze górniczym) Tak Tak
>100 (niezależnie od obszaru) Tak Tak

Powrót

Oszczędne ogrzewanie Warszawa – Nadarzyn